Allmänt

Visselblåsarfunktionen är till för att du som anställd skall kunna rapportera om det finns misstankar om allvarliga oegentligheter och missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.
Som visselblåsare kan du välja om du vill vara anonym i din rapport vilket innebär att varken du är din rapport kan spåras.

Exempel på vad som kan rapporteras

 • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller allvarliga missförhållanden relaterat till
  • Offentlig upphandling
  • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
  • Transportsäkerhet
  • Miljöskydd
  • Strålskydd och kärnsäkerhet
  • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
  • Folkhälsa
  • Konsumentskydd
  • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Att tänka på när du rapporterar

För att det skall kunna utredas är det viktigt att du beskriver ditt ärende så utförligt du kan.
När du skrivit din rapport så är det viktigt att du sparar ditt ärendenummer och verifieringskod.
Anledningen är ifall du behöver skicka kompletterande uppgifter till din rapport samt att du får en återkoppling när ärendet är utrett. Återkoppling fås inom 3 månader.

 

Vanliga frågor och svar

 

 • Vem kan skicka in en anmälan?
  En anmälan kan göras av vem som helst som, genom sitt arbete, iakttagit en misstänkt händelse hos Göteborgs Buss.
  Hur får jag återkoppling om jag lämnar en anmälan via brev?
  För att få återkoppling när en anmälan gjorts via brev, behöver du inkludera dina kontaktuppgifter i brevet. Vill du vara anonym men ändå få återkoppling rekommenderas du att göra en anmälan via webb eller telefon.
  Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud
  Vid visselblåsning avseende missförhållanden av allmänintresse omfattas den som lämnar rapporten av meddelar- och anskaffarfrihet samt skydd från efterforskning och repressalier, i verksamheter där det är aktuellt. Ex. myndigheter, kommuner.
  Kan jag vara anonym?
  Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar då att du själv loggar in på anmälningssidan för att få återkoppling i ditt ärende.
  Vem utreder min anmälan?
  Alla anmälningar bedöms av Nobinas utredningsteam. Därefter kan en utredning inledas antingen internt eller externt beroende på ärendets art.
  Vilket skydd har jag rätt till?
  Du har rätt till skydd givet vissa förutsättningar enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

 

Länk till rapportsidan

 

Whistleblowing report start | Whistlelink