Din integritet är viktig för oss

Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den här policyn beskriver vilken typ av information Göteborgs Buss AB samlar in och varför.

Göteborgs Buss AB följer alla för tillfället gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

VD för Göteborgs Buss AB, 556584–4346

Nobina AB dataskyddsombud

Holmvägen 56
417 46 Göteborg

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Webbplatsen genom cookies i syfte att administrera dina beställningar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

De personuppgifter som behandlas är ditt namn, telefon nr, e-postadress och adress. I specifika fall kan vi även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information om ditt hälsotillstånd ifall detta krävs för att fullfölja resan.

Uppgifterna kan användas för identifikation och marknadsföring samt för statistikändamål.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande i beställda resor och för att kunna hålla dig informerad om aktuella resor och liknande. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan kan uppgifterna komma att användas för att utgöra statistiskt underlag för att kunna ge dig bättre erbjudanden och en användarupplevelse här på sydbuss.se

Uppgifterna du lämnar kan komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners t.ex. hotell, färjor och lokala samarbetspartners på resmålet.

 Hur skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Göteborgs Buss AB har vidtagit säkerhetsåtgärder för ändamålet så som installation av SSL-certifikat, vilket ökar säkerheten på www.gbgbuss.se genom att kryptera överföringen av data mellan webbplatsen och dess besökare. Vidare har vi vidtagit åtgärder för att göra hemsidan säkrare och svårare för hackers att angripa.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du samtyckt till ett köp och att bli kund hos Göteborgs Buss AB sparas dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan eller tills dess att du själv vill avsluta ditt konto. Du kan när som helst avregistrera dig som kund.

Dina uppgifter sparas så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Göteborgs Buss AB eller Göteborgs Buss samarbetspartners åtaganden gentemot dig, vid t.ex. reklamation.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Enligt gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära ut vilka personuppgifter som behandlas om dig. En sådan begäran måste göras skriftligen till den adress som anges på Webbplatsen.

Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Dina rättigheter

 • Som registrerad hos oss har du följande rättigheter:
 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade   skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex
  bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att vi ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.
 • Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.​

 

Mer information om GDPR

Mer information om GDPR finns på Datainspektionens webbplats, www.datainspektionen.se.